Rekonstruktionsbeslut

Outnyttjad biljett

Har du en outnyttjad biljett? 

Läs mer här

Beslut från tingsrätten

1.


Eftersom förutsättningarna för ackord enligt 3 kap. 2 och 4 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion är uppfyllda, fastställer tingsrätten, jämlikt 3 kap. 23 § andra stycket samma lag, vart och ett av de av Braathens Leasing AB, BRA Sverige AB, Braathens Support AB, Braathens Regional Aviation AB och Braathens Regional Airlines AB erbjudna och av borgenärerna antagna ackorden (se nedan).

Bolaget erbjuder sina oprioriterade fordringsägare betalning med 25 procent av deras fordringar per dagen för beslutet om företagsrekonstruktion, den 6 april 2020.

Alla fordringsägare som ska erhålla en ackordslikvid upp till och med 500 kr får betalt inom 60 dagar efter det att beslutet att fastställa ackordsförslaget har vunnit laga kraft.

För övriga borgenärer gäller följande. Det högsta beloppet av antingen en fjärdedel av ackordslikviden eller 500 kr kommer att betalas till dem inom 60 dagar efter det att beslutet om att fastställa ackordsförslaget har vunnit laga kraft.

Resterande belopp betalas ut senast den 15 juli 2021, eller om detta är senare, den tidpunkt domstolens fastställande av ackordsförslaget vinner laga kraft.

 

2.


Tingsrätten förordnar att var och en av företagsrekonstruktionerna Braathens Leasing AB, BRA Sverige AB, Braathens Support AB, Braathens Regional Aviation AB och Braathens Regional Airlines AB ska upphöra den dag respektive ackordsbeslut enligt punkten 1 vinner laga kraft.

 

3.


Eftersom skäl för tillsynsman föreligger förordnar tingsrätten i var och en av rekonstruktionerna advokat Nils Åberg som tillsynsman enligt 3 kap. 26 § lagen om företagsrekonstruktion.