Medlemsvillkor för BRA Vänner

Medlemskapet

 1. Medlemskap i BRA Vänner är personligt och endast tillgängligt för fysiska personer äldre än två (2) år. Medlemskapet är ett avtal mellan BRA och medlemmen personligen. Endast ett medlemskap är tillåtet per person. Personer under 18 år behöver samtycke från sin/sina målsmän för att bli medlem i BRA Vänner (se vidare punkterna 9-10 nedan).
 2. Genom att gå med i BRA Vänner godkänner medlemmen/medlemmens målsman dessa medlemsvillkor för BRA Vänner. Genom att använda sitt medlemsnummer accepterar medlemmen vid var tid gällande medlemsvillkor.
 3. BRA har rätt att utesluta medlem ur BRA Vänner om BRA anser att medlemskapet missbrukas eller medlemmen på annat vis bryter mot medlemsvillkoren. När BRA utesluter medlem enligt föregående mening kan det medföra att intjänade bonuspoäng, outnyttjade bonusbiljetter samt vouchers går förlorade. Eventuellt missbruk av BRA Vänner kan leda till polisanmälan eller ersättningsansvar. BRA förbehåller sig rätten att vägra utesluten medlem nytt medlemskap.
 4. Två eller flera personer kan inte registreras på samma medlemsnummer. Det individuella medlemskapet registreras i medlemmens fullständiga namn och med den adress som medlemmen uppger som permanent postadress. Om namnbyte sker ska anmälan om detta göras skriftligt och personbevis bifogas anmälan som görs i kontaktformuläret.
 5. BRA förbehåller sig rätten att göra ändringar i bonusmodellen under medlemsperioden. Vid var tid gällande bonusmodell framgår av BRA:s hemsida. Medlemskap i BRA Vänner innebär ingen uppgradering till annan bokningsklass än den som gäller för den köpta bonusbiljetten.
 6. Förutom möjlighet att samla och använda poäng enligt bonusmodellen innebär medlemskapet i BRA Vänner möjlighet för medlem att utnyttja extra förmåner, rabatter och erbjudanden vid köp av vissa produkter från BRA, utvalda partners och andra företag som BRA särskilt godkänt (”Förmåner”). Det kan exempelvis gälla rabatt hos hotellkedja eller transfer med buss. Förmåner är ofta tidsbegränsade och kan ändras, bytas ut eller upphöra oavsett om Förmånerna avser produkter från BRA, partner eller annat företag. Det utgår inte någon ersättning, kompensation eller liknande åtgärd till följd av att en Förmån har upphört att gälla för medlem. Förmåner knutna till olika medlemsnivåer gäller endast särskilt angivna flygbolag eller partners samt viss bokningsklass.
 7. Nya medlemmar rekryteras till BRA Vänner på en i förväg bestämd medlemsnivå. Uppgradering till högre medlemsnivå sker när förutbestämda kriterier uppfylls under ett kalenderår. För aktuella kriterier hänvisas till www.flygbra.se/bravanner. Eventuell nedflyttning till lägre medlemsnivå sker senast i mars månad påföljande år.
 8. Medlemskap i BRA Vänner gäller tillsvidare. Medlem kan avsluta sitt medlemskap när som helst genom att skriftligen meddela detta via kontaktformuläret. Om inga bonuspoäng har tjänats in under en treårsperiod förbehåller sig BRA rätten att utan föregående avisering avsluta medlemskapet och stryka outnyttjade bonuspoäng. Detta hindrar inte senare registrering av nytt medlemskap.

Särskilda villkor för underårig

 1. Underårig får bli medlem endast medmålsmansmedgivande och förutsatt att den underårige fyllt två (2) år.
 2. Till dess medlemmen blir myndig gäller följande villkor i tillägg till och i förekommande fall istället för, övriga medlemsvillkor.
 • Om dessa särskilda villkor strider mot annat medlemsvillkor, så gäller dessa särskilda villkor:
 • Målsman ansvarar för att den underåriga medlemmen följer medlemsvillkoren.
 • All kommunikation sker med målsman (som om denne vore medlem) istället för den underåriga medlemmen.
 • När medlemsvillkoren hänvisar till medlem avses, när det är tillämpligt, istället målsman. 

Intjäning av bonuspoäng

 1. Medlem har rätt till bonuspoäng för köpta och betalda flygbiljetter på BRA. Skulle någon del av priset återbetalas har BRA rätt att minska antalet bonuspoäng i motsvarande omfattning. För intjäning av bonuspoäng hos partners; se intjäningstabellen på BRA:s hemsida. Antal bonuspoäng varierar beroende på bokningsklass. Endast genomförda resor berättigar till bonuspoäng. Betalda, men outnyttjade eller reklamerade biljetter, ger inte bonuspoäng. Vid flygresa som ställs in på grund av tekniska eller vädermässiga orsaker åligger det medlemmen att kontakta BRA Vänner om resan skulle skett med annat flygbolag än BRA, varvid efterregistrering av bonuspoäng kan ske enligt villkoren i punkt 15 nedan. Skulle resan gjorts med BRA så registreras poängen automatiskt av BRA.
 2. Medlem i BRA Vänner erhåller bonuspoäng enligt punkt 11 ovan oavsett vem som betalar biljetten, förutsatt att medlemsnumret uppgivits vid bokning eller incheckning.
 3. Om BRA anlitar andra flygbolag för sin räkning erhålles bonuspoäng för resa med dessa bolag endast om detta är särskilt angivet.
 4. Om inga bonuspoäng har tjänats in under en sammanhängande tidsperiod av 12månader förbehåller sig BRA rätten att inte längre sända regelbunden information till medlemmen.
 5. Efterregistrering av bonuspoäng, som av olika skäl inte har registrerats, ska ske inom 6 månader efteravslutad resa förutsatt att individen varit medlem i BRA Vänner hela den tiden. För nyblivna medlemmar kan bonuspoäng registreras för resor som genomförts inom 30 dagar före anmälningsdatum. Giltig dokumentation, exempelvis kopia av flygbiljett där flygnumret framgår (t.ex. TF 305), hotellfaktura eller hyrbilskontrakt som ställts ut i medlemmens namn, måste uppvisas. Reser medlemmen biljettlöst krävs kopia på resebekräftelsen.

Uttag av bonuspoäng

Allmänt

 1. Bonuspoäng kan endast användas till bonusresor eller specialerbjudanden som BRA, eller partners via BRA Vänner, erbjuder från tid till annan.
 2. Allmänna regler för bokning/avbokning av såväl fullprisbiljetter som rabatterade biljetter gäller också för medlemmar i BRA Vänner oavsett medlemsnivå.
 3. Flygplatsavgifter, skatter och andra avgifter i samband med bonusresa betalas av resenären. Underlåter resenären att betala dessa, eller bestrids betalningsskyldighet, kan ytterligare bonuspoäng inte tjänas in eller bonusuttag göras så länge förhållandena enligt BRAs bedömning är ouppklarade.
 4. Ordinarie uttagssatser för resor med BRA och dess partners framgår av BRA:s hemsida.
 5. Familj och vänner till medlem kan utnyttja bonuspoäng på egen hand, förutsatt att medlemmen själv bokar bonuserbjudandet eller flygresan. Bokning kan även göras av individ som uppvisar fullmakt från medlemmen.
 6. Bonuspoäng är personliga och kan inte ärvas eller överföras till andra på annat sätt. Bonuspoäng kan heller inte lösas in mot pengar. Bonuspoäng förfaller vid medlemmens bortgång.
 7. Medlemmar kan inte lägga ihop sina bonuspoäng för att på så sätt uppfylla gränserna för bonusuttag. Bonuspoäng som registrerats på kontot kan inte av medlemmen föras över till annat bonusprogram.
 8. Bonuspoäng är giltiga i tre (3) år från intjänandet. Därefter förfaller outnyttjade bonuspoäng automatiskt och kan inte användas. Vid bonusuttag används tidigast intjänade bonuspoäng först.

Villkor och riktlinjer för bonusuttag

 1. Bonusresor är beroende av ledig kapacitet när bokningen äger rum och ett begränsat antal platser är tillgängliga för bonusuttag. Det kan således finnas ledig plats även om exempelvis antalet flygsäten som avsatts för bonusresor är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga flygsäten finns att tillgå för bonusuttag. Motsvarande gäller för BRA:s partners som inte är flygbolag.
 2. Det kan förekomma att BRA har särskilda erbjudanden som begränsas i tid eller avser särskilda marknader och/ eller utvalda grupper av medlemmar.
 3. En bonusresa på BRA måste vara avslutad inom tre månader från avresedatum.Partners kan ha andra villkor.

Särskilt om bonusuttag hos BRA

 1. Bonusbiljetter med BRA betalas och ställs ut vid bokningstillfället.
 2. Utställda bonusbiljetter för resor med BRA kan bokas om, till samma destination, fram till utresan i den mån det finns lediga platser för bonusresenärer. Ombokning är tillåten under tre (3 )månader räknat från ursprungligt bokad avgång för varje sträcka och är kostnadsfri.
 3. Namnändring är tillåtet på BRA:s bonusbiljetter mot en kostnad och måste ske viss tid före avgång. Kostnad och tid framgår vid var tid på www.flygbra.se/bravanner.
 4. Vid avbokning av bonusresa erhåller medlemmen inga bonuspoäng i retur.
 5. I övrigt gäller BRA:s allmänna och särskilda villkor.

Särskilt om bonusuttag hos BRA:s flygbolagspartners

 1. Bonusbiljetter med BRAs flygbolagspartners betalas och ställs ut vid bokningstillfället.
 2. Utställda bonusbiljetter för resor med partners kan bokas om senast sju (7) dagar före avresa till samma destination i den mån det finns lediga platser för bonusresenärer, samt i övrigt i enlighet med de regler som vid var tid framgår av www.flygbra.se/bravanner. Ombokning är tillåten under bonusbiljettens giltighetstid och kan, beroende på partnerns regler, vara förbunden med en kostnad.
 3. Rätt till namnändring styrs av partners villkor och kan vara förbundet med en kostnad.
 4. Vid avbokning av bonusresa erhåller medlemmen inga bonuspoäng i retur.
 5. I övrigt gäller respektive flygbolagspartners allmänna och särskilda villkor.
 6. BRA ansvarar inte för partners tillhandahållande av tjänster och produkter som medlemmen bokar genom bonusuttag. Tillhandahållande av tjänster och produkter från partnern innebär att medlemmen ingår avtal med partnern på de villkor som överenskommes mellan partnern och medlemmen.

Särskilt om bonusuttag hos BRA:s övriga partners

 1. Bokning eller köp av tjänster och produkter hos BRA:s partners som inte är flygbolag sker på respektive partners allmänna och särskilda villkor.
 2. Ombokning, avbokning och namnändring av bonusuttag med BRA:s hotell, hyrbil och andra partners ska ske viss tid före nyttjandedagen och kan vara förenad med begränsningar och kostnader. Tiden, villkoren och eventuell kostnad framgår vid var tid på www.flygbra.se/bravanner eller av partners villkor.
 3. Vid avbokning eller reklamation av hotell, hyrbil eller andra erbjudanden erhåller medlemmen inga bonuspoäng i retur.
 4. Reklamation sker direkt till respektive partner.
 5. BRA ansvarar inte för partners tillhandahållande av tjänster och produkter som medlemmen bokar genom Bonusuttag. Tillhandahållande av tjänster och produkter från partnern innebär att medlemmen ingår avtal med partnern på de villkor som överenskommes mellan partnern och medlemmen.

Medlemskort

 1. Medlemskortet i BRA Vänner är personligt och får endast användas av den person i vars namn kortet är utställt. Innehavaren av medlemskortet ska på anmodan visa legitimation.
 2. Medlemskortet är endast giltigt sedan innehavaren skrivit sin namnteckning på kortets baksida.
 3. Om BRA väljer att inte utesluta medlemmen på grund av missbruk enligt punkt 3, har BRA rätt att istället spärra medlemskortet/-numret. Spärren upphävs först sedan BRA bedömt att missbruket upphört och det finns anledning att anta att det eller annat missbruk inte återupptas. Spärrning hindrar inte BRA att senare utesluta medlemmen enligt punkt 3.

Tjänsteresor

 1. Medlem som tjänar bonuspoäng på flygresor, övernattningar på hotell, marktransporter eller hyrbilar som betalas av arbetsgivaren, är skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. BRA varken kontrollerar eller tar något ansvar för att medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren.
 2. Offentligt anställd medlem görs särskilt uppmärksam på att arbetsgivaren i många tillfällen inte tillåter att medlemmen privat använder bonuspoäng som intjänats i tjänsten. BRA varken kontrollerar eller tar något ansvar för att medlemmen informerar eller får godkännande från arbetsgivaren.
 3. Förmån intjänad genom BRA Vänner är skattepliktig om arbetsgivaren har betalat flygresan, hotellet, marktransporten eller hyrbilen. Det åligger medlemmen själv att underrätta berörd skattemyndighet. BRA frånsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs medlemmen i detta avseende.

Tvister

 1. Vid tvist rörande medlemsvillkoren tillämpas svensk lag utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist avgörs i svensk domstol.

Övrigt

 1. BRA:s skadeståndsansvar är begränsat till direkta skador som uppstår i samband med bonusresor med BRA och endast i förhållande till medlemmen.
 2. Vad beträffar tjänster och produkter som medlemmen köper av partner i utbytemot bonuspoäng, ansvarar partnern gentemot medlemmen i enlighet med partnerns allmänna villkor.
 3. Innehållet i föreliggande villkor ersätter tidigare villkor.
 4. BRA förbehåller sig rätten att utan varsel ändra villkoren för intjäning och uttag av bonuspoäng. Detta gäller även för uttag av bonuspoäng som redan tjänats in. Närmare information om ändringar erhålls vid förfrågan hos BRA och framgår alltid på www.flygbra.se/bravanner. Viktigare ändringar kommer även meddelas via e-post förutsatt att medlemmen uppgivit sin e-postadress.
 5. För bonusbiljetter, som ställts ut före den tidpunkt då villkoren för intjäning och uttag av bonuspoäng ändras, gäller tidigare regler.
 6. Kontoinformation lämnas endast ut till medlem, eller till person som kan uppvisa skriftlig fullmakt undertecknad av medlemmen.
 7. Om någon bestämmelse i medlemsvillkoren visar sig vara ogiltig, overkställbar eller ofullständig ska BRA ersätta det ogiltiga, overkställbara eller ofullständiga villkoret med giltigt, verkställbart eller fullständigt villkor som så långt möjligt motsvarar det ursprungliga villkorets syfte.
 8. BRA äger rätt att överlåta BRA Vänner till tredje man eller låta BRA Vänner fusioneras med annat medlemsprogram.
 9. BRA äger rätt att avsluta BRA Vänner utan någon kompensation till medlemmarna.
 10. BRA reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel i medlemsvillkoren. Ändringar av föreliggande villkor kan ske utan föregående avisering.