Köp och användarvillkor BRA förköpsprodukter

Betalning

Samtliga BRA förköpsprodukter, exempelvis men ej begränsat till BRA Tidkort och BRA Klippkort, betalas i förväg och är giltiga för resande i ett (1) år efter överenskommen första giltighetsdag. Återbetalning sker endast vid de tillfällen som specificerats nedan.

Ändringar i produktens innehåll

Köpare/Resenär kan inte efter avtalets ingående begära ändringar i överenskomna destinationer eller förlänga produktens giltighet. BRA förbehåller sig rätten att vidta indragningar och anpassningar i produkten föranledda av ändringar i BRAs eller BRAs partners trafikprogram, eller av annat skäl. BRA förbehåller sig även rätten att justera och ändra innehåll och erbjudande inkluderat i produkten, exempelvis men ej begränsat till statusnivå och poäng i BRA Vänner, loungetillträde och landtransporter. Det utgår inte någon ersättning, kompensation eller liknande åtgärd till följd av att innehållet ändras.

Godkännande av villkor och villkorsändring

Genom att använda produkten godkänner Resenären dessa villkor. BRA förbehåller sig rätten att ändra i användarvillkor för produkterna. Aktuella villkor finns tillgängliga på flygbra.se samt vid förfrågan. Resenären godkänner sådana ändrade villkor genom att använda produkten.

Information om resande

Köparen samt, efter anvisning från Köparen, Köparens reseagent, har alltid rätt att få information om resande med produkten utan samtycke från Resenären. Om olika åsikter företräds av Resenär respektive Köpare gäller normalt Köparens mening i första hand.

Personuppgiftsbehandling

Köparen är ansvarig för att inhämta giltiga samtycken gällande personuppgiftsbehandling från de av Köparen utpekade Resenärerna. Genom användande av produkten samtycker Resenären till att BRA registrerar och behandlar personuppgifter om Resenären och dennes resande i enlighet med gällande lagbestämmelser och BRAs sekretesspolicy.

Ansvarsbegränsning

BRAs åtaganden är begränsade till vad som anges i dessa köpvillkor. I övrigt ska BRA inte ha något ansvar för resande med produkten och BRA ska således inte ha något ansvar för någon kostnad, förlust, skada eller förpliktelse, vare sig direkt eller indirekt, hänförlig till produkten eller dess användning.

Missbruk

BRA förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan förklara produkten som ogiltig och spärra det för fortsatt resande i de fall något av nedan inträffar:
1. Missbruk av produkt och/eller handhavande i strid med dessa bestämmelser,

  1. Bristande betalning eller annan bristande förpliktelse hos Köparen,
  2. På begäran av Köparen eller Resenären.

Produktspecifika köp- och användarvillkor

BRA TIDKORT
BRA Tidkort är en personlig produkt och får endast användas av den Resenär (Resenären) som utpekats av Köparen (den fysiska eller juridiska person som står som betalningsansvarig). Under giltighetstiden äger Resenären rätt till obegränsat antal resor på de avtalade flygsträckorna. Denna rätt får inte överlåtas, utlånas eller på annat sätt utnyttjas av någon annan person än den av Köparen utpekade Resenären. Vid anmodan från BRA skall Resenären kunna uppge sitt BRA Vänner/Tidkortsnummer samt uppvisa identitetshandling.

BRA tillåter återbetalning av BRA Tidkort förutsatt att mindre än halva giltighetstiden har förbrukats. Vid återbetalning sker avräkning för genomförda resor mot priskategori BRA Extra (C-klass).

BRA KLIPPKORT
BRA Klippkort får användas av den eller de Resenärer (Resenären/Resenärerna) som utpekats av Köparen (den fysiska eller juridiska person som står som betalningsansvarig). Under giltighetstiden äger Resenären/Resenärerna rätt till ett förutbestämt antal resor på de avtalade flygsträckorna.

BRA tillåter återbetalning av BRA Klippkort. Vid återbetalning sker avräkning för genomförda resor mot priskategori BRA Extra (C-klass).