Allmänna villkor företagsportal

Tillämplighet

1.1. Dessa Allmänna villkor tillämpas när ett företag (”Företaget”) registrerar sig via BRA Sverige ABs (”BRA”) hemsida och därefter erhåller ett företagsmedlemsnummer (”Medlemsnummer”). Medlemsnumret berättigar Företaget att köpa tjänsteresor av BRA samt andra produkter ur BRAs sortiment.

Betalningssätt och villkor

2.1. Betalning av tjänsteresor och produkter sker antingen med bank- eller kreditkort, faktura eller via resekonto hos kreditkortsföretag som kopplats till medlemsnummer.

2.2. För flygresan (i BRAs regi) gäller vid var tid tillämpliga allmänna villkor för transport av passagerare och bagage.

Ansvar och överlåtelse

3.1. Företaget är ansvarigt för alla resehandlingar som beställts och utelämnats med användande av Företagets medlemsnummer. Vid misstanke om missbruk av medlemsnummer skall Företaget omedelbart meddela BRA detta för spärrning så att nytt medlemsnummer kan erhållas.

3.2. Företaget får inte överlåta sitt medlemsnummer eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part.

Personuppgiftsbehandling

4.1 Företaget är Ansvarig för sin behandling av personuppgifter om sina anställda i syfte att själv, eller genom en resebyrå, boka flygbiljetter hos BRA.

4.2 När företaget eller resebyrå bokar flygbiljetter hos BRA sker en överföring av personuppgifter till BRA. Företaget garanterar att överföringen av personuppgifter sker genom ett lagligt utlämnande där företaget, som Ansvarig, lämnat tillräckligt med information till de registrerade. Överföringen innebär inte att BRA blir personuppgiftsbiträde till företaget.

4.3 BRA är Ansvarig för de personuppgifter om företagets anställda som BRA mottager, men behandlar dem för ett annat ändamål än företaget gör. För tydlighetens skull; när BRA, efter ett lagligt utlämnande från företaget, emottar och behandlar de registrerades uppgifter i BRA:s system blir BRA Ansvarig för dessa personuppgifter i syfte att uppfylla sin tjänst gentemot de registrerade (tillhandahålla flygresor).

4.4 Företaget är ansvarigt för att inhämta giltiga samtycken till företagsprofilerna i BRA Vänner som BRA tillhandahåller till företagets anställda. Företaget är även ansvarigt för att radera, eller instruera BRA att radera, företagsprofilerna då personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål ska upphöra.

BRAs rätt att återkalla, ändra och avsluta tjänst.

5.1. BRA äger rätt att med omedelbar verkan och utan föregående avisering återkalla Företagets medlemsnummer om Företaget (i) bryter mot sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor; eller (ii) ej nyttjat tjänsten under en 12-månadersperiod.

5.2 BRA äger rätt att justera och ändra innehåll och erbjudanden inkluderat i tjänsten
Det utgår inte någon ersättning, kompensation eller liknande åtgärd till företaget som följd av att innehållet i tjänsten ändras.

Force majeure

6.1. BRA är fri från ansvar för åtagande enligt dessa allmänna villkor i den mån fullgörande hindras av händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, sabotage, lockout eller annan liknande omständighet.

Tillämplig lag och tvister

7.1 Tvister som uppstår med anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sist-nämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

7.2 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.