Allmänna villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som flygbolag när du flyger på en av oss utfärdad biljett, utställd i vårt namn, som anger vår flygbolagskod eller när vi utför flygningen. Som framgår av dessa villkor tillämpas särskilda villkor för vissa biljetter. Sådana villkor gäller framför allt din rätt till återbetalning av biljettpriset, ombokning samt biljettens giltighetstid.

I dessa allmänna villkor regleras dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss samt våra rättigheter och skyldigheter gentemot dig före, under och efter transport.

Bland annat anger dessa allmänna villkor våra ansvarsbegränsningar gentemot dig vid skada och/eller försening avseende dig eller ditt bagage.

Vi ber dig att läsa dessa allmänna villkor noggrant. För det fall du finner våra ansvarsbegränsningar otillfredsställande med hänsyn till dina behov, råder vi dig att teckna en egen reseförsäkring.

1. Definitioner

I dessa allmänna villkor skall följande ord och uttryck ha den betydelse som anges nedan:

 • Med ”Allmänna Villkor” avses dessa allmänna villkor för transport av passagerare och bagage.
 • Med ”Auktoriserad Agent” avses försäljningsrepresentant som vi utsett att representera oss vid försäljning av våra lufttransportstjänster.
 • Med ”Avtalade Mellanlandningar” avses de platser, förutom avreseort och destinationsort, som anges i Biljetten eller i våra tidtabeller som planerade mellanlandningar under din rutt.
 • Med ”Bagage” avses dina personliga ägodelar som du har med dig på din resa. Om inget annat anges i dessa Allmänna Villkor omfattar bagage både Incheckat Bagage och Handbagage.
 • Med ”Bagageetikett” avses ett dokument som utfärdats enbart för identifieringen av Incheckat Baggage.
 • Med ”Bagagekvitto” avses den del av Biljetten som avser Transport av Incheckat Bagage.
 • Med ”Biljett” avses antingen den handling som benämns ”Passenger Ticket and Baggage Check” eller den Elektroniska Biljett, som utfärdats av oss eller för vår räkning, och som innehåller Kontraktsvillkor, upplysningar och Flygkuponger.
 • Med ”Dagar” avses kalenderdagar, omfattande samtliga sju veckodagar. Vad gäller meddelande räknas inte den dag då meddelandet avsändes. Vid bestämmande av en Biljetts giltighetstid räknas inte dagen då Biljetten utfärdades eller flygningen påbörjades.
 • Med ”du”, ”din”, ”ditt”, ”dina” och ”dig” avses person, förutom besättnings- medlem, som transporteras eller skall transporteras med flyg enligt en Biljett. (Se även definitionen av ”Passagerare”).
 • Med ”Elektronisk Biljett” avses Resplan/Kvittens som utfärdats av oss eller för vår räkning, den Elektroniska Kupongen samt, i förekommande fall, ett boarding dokument.
 • Med ”Elektronisk Kupong” avses en elektronisk flygkupong eller annan värdehandling som förvaras av oss i vår databas.
 • Med ”Flygbolag” avses ett flygbolag, vars Flygbolagskod framgår av din Biljett eller en Kombinationsbiljett.
 • Med ”Flygbolagskod” avses de två alfanumeriska tecken som identifierar varje flygbolag.
 • Med ”Flygkupong” avses den del av Biljetten där det anges ”good for passage”, eller i fråga om en Elektronisk Biljett, den Elektroniska Kupongen, vilka envar berättigar den namngivna Passageraren att medfölja på den flygning som anges däri.
 • Med ”Force Majeure” avses ovanliga och oförutsebara omständigheter utanför din kontroll, vars följder inte hade kunnat undvikas trots iakttagande av vederbör- lig försiktighet. Därmed avses, utan begränsning därtill, eldsvåda, översvämning, strejk, krig, terroristhandling eller myndighetsingripande.
 • Med ”Förordning 889/2002” avses Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor eller förordning som i framtiden helt eller delvis ändrar eller ersätter aktuell förordning.”
 • Med ”Förordning 261/2004” avses Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 eller förordning som i framtiden helt eller delvis ändrar eller ersätter aktuell förordning.”
 • Med ”Förordning 1107/2006” avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet eller förordn- ing som i framtiden helt eller delvis ändrar eller ersätter aktuell förordning.”
 • Med ”Montrealkonventionen” avses Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, undertecknad i Montreal den 28 maj 1999, eller kon- vention som i framtiden helt eller delvis ändrar eller ersätter aktuell konvention.”
 • Med ”Handbagage” avses annat bagage än Incheckat Bagage.
 • Med ”Incheckat Bagage” avses Bagage som vi omhändertar och för vilket vi har utfärdat ett Bagagekvitto.
 • Med ”Incheckningsfrist” avses den tidsfrist som flygbolaget angett för din incheckning samt, i förekommande fall, för erhållande av ditt boarding pass.
 • Med ”Kombinationsbiljett” avses en biljett som utfärdats till dig tillsammans med en annan biljett, vilka tillsammans utgör ett endatransportavtal.
 • Med ”Kontraktsvillkor” avses de uppgifter som anges på eller medföljer din Biljett eller Resplan/Kvittens, vilka benämns Kontraktsvillkor och genom hänvisning omfattar dessa Allmänna Villkor.
 • Med ”Lag” avses alla tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och bestämmel- ser, utfärdade av stat, delstat, myndighet, kommun eller på annat sätt.
 • Med ”Närstående” avses din make/maka eller sambo, föräldrar, barn, syskon, mor- och farföräldrar, barnbarn, svärfar, svärmor, svåger, svägerska, svärson och svärdotter.
 • Med ”Passagerare” avses person, förutom besättningsmedlem, som transporteras eller skall transporteras med flyg enligt en Biljett. (Se även definitionen för ”du”, ”din”, ”ditt”, ”dina” och ”dig”).
 • Med ”Passagerarkupong” avses den del av Biljetten som utfärdats av oss eller för vår räkning, som benämns ”Passenger Coupon” och som du skall behålla.
 • Med ”Resplan/Kvittens” avses dokument som vi utfärdar till Passagerare som reser på Elektronisk Biljett och som anger Passagerarens namn och information om flygningen.
 • Med ”Resuppehåll” avses ett planerat uppehåll under din resa på en plats mellan avreseorten och destinationen.
 • Med ”SDR” avses särskild dragningsrätt enligt Internationella valutafondens definition. Aktuell växelkurs anges på Internationella valutafondens hemsida (imf.org).
 • ”Skada” omfattar dödsfall och fysisk skada på Passagerare, förlust eller delvis förlust, stöld eller annan skada på Bagage, samt annan kostnad, förlust eller skada med anledning av eller i samband med Transport eller andra tjänster som vi utför i samband med Transporten.
 • Med ”Transport” avses lufttransport av Passagerare och/eller Bagage.
 • Med ”vi”, ”vår”, ”vårt”, ”våra” och ”oss” avses BRA Sverige AB.
 • Våra ”Allmänna Villkor” finns tillgängliga på vår hemsida, flygbra.se/alltomdinresa samt på våra samtliga Servicecenter.

 

2. Tillämplighet

2.1 Allmänt

Med undantag för vad som anges i punkterna 2.3, 2.5 och 2.6 är dessa Allmänna Villkor tillämpliga enbart på de flygningar där vårt namn eller vår Flygbolagskod anges på Biljetten (i fältet för flygbolagskod) för flygning. Dessutom är dessa Allmänna Villkor tillämpliga på den del av Transporten där  är den faktiska transportören.

2.2 Charter

Om Transport utförs enligt ett charteravtal är dessa Allmänna Villkor tillämpliga endast i den omfattning som de är införlivade i (genom hänvisning eller på annat sätt) charteravtalet eller Biljetten.

2.3 Code shares

För vissa av våra tjänster har vi avtal med andra flygbolag, så kallade ”code shares”.

Detta innebär att även om du har en bokning hos oss samt en Biljett där vårt namn eller vår Flygbolagskod anges i fältet för flygbolagskod, kan ett annat flygbolag genomföra flygningen. För det fall ett sådant avtal är tillämpligt kommer vi eller vår Auktoriserade Agent vid bokningstillfället att informera dig om vilket flygbolag som kommer att utföra flygningen. Vid code shares är ditt avtal om Transport ingånget med oss.

2.4 Företräde för Lag

Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga förutom i de fall då de står i strid med tvingande Lag. Vid sådan motstridighet skall aktuell Lag gälla. Oavsett om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor är ogiltig enligt Lag, skall övriga bestämmelser fortsätta gälla.

3. Biljetter

3.1 Allmänt

3.1.1 Biljetten är den slutliga bekräftelsen för att avtal om Transport ingåtts.

Vi transporterar enbart Passagerare vars namn anges i Biljetten och det kan komma att begäras att du visar legitimation.

3.1.2 Biljetten är och förblir det utfärdande Flygbolagets egendom.

3.1.3 Biljetten är en värdehandling och du skall vidta lämpliga åtgärder för att skydda Biljetten och säkerställa att den inte går förlorad eller blir stulen.

3.2 Överlåtbarhet

3.2.1 En Biljett kan överlåtas i sin helhet (dock inte enbart till viss del) förutsatt att:

(i) du kontaktar oss med en begäran om överlåtelse av Biljetten senast 24 timmar före angiven avgångstid för din första flygning med oss på din resa, samt

(ii) att personen som Biljetten skall överlåtas till uppfyller villkoren som gäller för den ursprungliga Biljetten.

3.2.2 När du överlämnat din Biljett till oss kommer vi att utfärda en ny biljett i den personens namn som biljetten skall överlåtas till. Samma villkor kommer att gälla för den nya Biljetten som för den ursprungliga Biljetten. Vi kommer att debitera dig en administrationsavgift om 650 SEK för överlåtelsen. Observera att vi endast transporterar Passagerare vars namn anges på Biljetten.

3.2.3 En Biljett kan inte överlåtas i andra fall än de som anges ovan.

3.3 Rabatterade Biljetter

3.3.1 Vissa Biljetter säljs till rabatterade priser. I enlighet med Tariffen kan sådana Biljetter vara helt eller delvis undantagna från rätt till återlösen. Du bör välja den Biljett som bäst motsvarar dina behov. Det kan också vara lämpligt att du ser till att du har en passande försäkring för det fall du måste avboka din Transport.

3.3.2 Om du har en sådan Biljett som avses punkt 3.3.1 ovan, som inte till någon del utnyttjats, och är förhindrad från att resa på grund av Force Majeure, kommer vi att förse dig med ett tillgodokvitto motsvarande priset för Biljetten med avdrag för en administrationsavgift om 17 SDR, förutsatt att du omedelbart meddelar oss och företer bevisning för sådan Force Majeure.

3.4 Giltig Biljett för Transport

3.4.1 Med undantag för Elektronisk Biljett, har du endast rätt till Transport om du företer en giltig Biljett som innehåller Flygkupongen för flygningen i fråga, övriga

outnyttjade Flygkuponger samt Passagerarkupongen. Vidare har du inte rätt till Transport om den Biljett som företes är förvanskad eller om den har förändrats av annan än oss eller vår Auktoriserade Agent. Vad gäller Elektronisk Biljett har du endast rätt till Transport om du kan förete legitimation samt om en giltig Elektronisk Biljett har utfärdats i ditt namn.

3.4.2 I händelse av förlust eller förvanskning av en Biljett (eller del därav) eller om du inte kan förete en Biljett som innehåller Passagerarkupong och samtliga

outnyttjade Flygkuponger, ersätter vi på din begäran Biljetten (eller del därav) med en ny Biljett, dock förutsatt att det är vi som utfärdat den ursprunglig

Biljetten samt att det vid det aktuella tillfället finns lätt tillgängliga bevis för att en giltig Biljett för flygningen i fråga blivit vederbörligen utfärdad och att du undertecknar ett avtal om att ersätta oss för alla skäliga kostnader och förluster, upp till ett belopp motsvarande priset för den ursprungliga Biljetten, som vi eller ett annat Flygbolag åsamkas för missbruk av Biljetten. Vi kommer inte att begära någon ersättning från dig för förluster orsakade på grund av vår egen

försummelse. Med undantag för de fall då vi eller vår Auktoriserade Agent varit vållande till att Biljetten gått förlorad eller förvanskats, kan vi komma att debitera en skälig administrationsavgift för denna service.

3.4.3 Om det inte finns sådana bevis som anges i punkten 3.4.2 ovan eller om du inte undertecknar däri nämnda avtal, kan vi begära att du betalar upp till fullt pris för en ersättningsbiljett, med rätt till återbetalning om och när vi har konstaterat att den förlorade eller förvanskade Biljetten inte har utnyttjats före utgången av Biljettens giltighetstid. Om du hittar den ursprungliga Biljetten innan giltighetstiden löpt ut och återlämnar Biljetten till oss kommer vi därvid att återbetala erlagt belopp.

3.5 Giltighetstid

3.5.1 Om inget annat anges i Biljetten, dessa Allmänna Villkor eller i tillämplig Tariff (som kan ange begränsningar för Biljettens giltighetstid, vilket i sådana fall kommer att framgå av Biljetten), är Biljetten giltig:

(a) under ett år från dagen för Biljettens utfärdande; eller

(b) förutsatt att den första resan genomförs inom ett år från dagen för Biljettens utfärdande, ett år från dagen för den första resan enligt Biljetten.

3.5.2 Om du är förhindrad att resa inom Biljettens giltighetstid på grund av att vi inte har möjlighet att bekräfta en bokning, förlängs giltighetstiden för Biljetten tills den dag för vår första flygning då det finns ledig plats. Du kan även välja att erhålla återbetalning av Biljettpriset i enlighet med punkt 11.3 nedan.

3.5.3 Om du efter det att du påbörjat din resa blir sjuk och därför är förhindrad att fortsätta resan inom Biljettens giltighetstid, kan vi förlänga giltighetstiden tills den dag du blir frisk och kan resa igen eller till dagen för vår första flygning efter denna dag från den plats där resan skall återupptas och där det finns ledig plats i samma serviceklass som du betalt för. Du måste styrka din sjukdom med ett läkarintyg. För det fall du har kvar Flygkuponger till din Biljett, som omfattar ett eller flera Resuppehåll, kan Biljettens giltighetstid inte förlängas med mer än tre månader från den dag som du enligt uppvisat läkarintyg blir frisk och kan resa.

3.5.4 Förlängs giltighetstiden på din Biljett i enlighet med punkt 3.5.3 ovan, kommer vi samtidigt att förlänga giltighetsperioden för Biljetter till andra Närstående som reser tillsammans med dig.

3.5.5 Om en Passagerare avlider under en resa får Biljetter till personer som reser tillsammans med Passageraren ändras på så sätt att man bortser från kravet på minsta uppehållstid eller förlänger giltighetstiden. Om dödsfall inträffar bland Närstående till en Passagerare som har påbörjat en resa får Biljetten till

Passageraren, och till de Närstående som reser tillsammans med Passageraren, ändras på motsvarande sätt. Sådana ändringar skall göras mot uppvisande av en giltig dödsattest och giltighetstiden får maximalt förlängas med fyrtiofem (45) dagar från dagen för dödsfallet.

3.6 Kupongföljd och användning

3.6.1 Din Biljett är endast giltig för den resa som framgår av Biljetten, från avreseorten via eventuella Avtalade Mellanlandningar till slutdestinationen. Biljettpriset som du har betalat är baserat på Tariffen och gäller för den resa som framgår av Biljetten. Biljetten är en viktig del av vårt avtal med dig. Den kommer inte att kunna användas och kommer att förlora sin giltighet om inte alla Flygkuponger används i den följd som Biljetten föreskriver.

3.6.2 Du måste kontakta oss i förväg om du på något sätt önskar ändra din resa. Biljett- priset för din nya resa kommer att räknas om och du kommer att ges möjlighet att acceptera det nya priset eller behålla din ursprungliga resa. Om du måste ändra din resa på grund av Force Majeure, måste du kontakta oss så snart det är möjligt och vi kommer då att, utan omräkning av biljettpriset, vidta rimliga åtgärder till en skälig kostnad för att transporterna dig till ditt nästa Resuppehåll eller till slutdestinationen.

3.6.3 Vi ber dig notera att vissa typer av ändringar inte resulterar i en omräkning av biljettpriset, andra, som ändring av avreseorten (till exempel om du inte tar det första flyget enligt din ursprungliga Biljett) eller att vända på resrutten, kan med- föra en prisökning. Det skall vidare noteras att i enlighet med vår Tariff är biljettpriserna endast giltiga för det datum och för den flygning som anges på Biljetten och förändringar får inte ske eller endast ske mot betalning av en tilläggsavgift.

3.6.4 Varje Flygkupong, som är en del av din Biljett, kommer att accepteras för resa i den serviceklass, på det datum och för den flygning för vilken plats har reserverats. När en Biljett är utfärdad utan platsreservation kan plats reserveras vid ett senare tillfälle med hänsyn tagen till Tariff och tillgång på platser på den aktuella flygningen.

3.6.5 Vänligen observera att vi kan avboka din återresa eller dina därpå följande flygningar om du inte inställer dig för en flygning utan att informera oss i förväg. Om du däremot meddelar oss i förväg, kommer vi inte att avboka dina efterföljande flygbokningar, men det skall noteras att punkt 3.6.3 skall gälla i sådant fall.

 

3.7 Namn och adress till Flygbolaget.

Vårt namn kan vara förkortat till vår Flygbolagskod, eller motsvarande, på Biljetten.

Vår adress skall anses vara den flygplats från vilken avresa sker och som anges bredvid förkortningen av vårt namn i fältet ”carrier” på Biljetten, eller då Elektronisk Biljett används, som anges för vår första flygning i Resplan/Kvittens.

 

4. Biljettpriser, skatter och avgifter

4.1 Biljettpriser

4.1.1 Biljettpriset gäller bara för Transport från flygplatsen på avreseorten till

flygplatsen på destinationsorten om inget annat uttryckligen anges. Biljettpriset inkluderar inte marktransport mellan flygplatser eller mellan flygplatser och andra transportterminaler om detta inte uttryckligen anges.

4.1.2 Om inget annat avtalats kommer ditt biljettpris att vara fastställt i enlighet med den Tariff som gäller vid tiden för bokningen av din Biljett för resa på de särskilda datum och med den resplan som anges på Biljetten. Vänligen observera att om din resplan eller ditt avresedatum skulle ändras på grund av dina önskemål kan detta påverka biljettpriset.

4.2 Skatter och avgifter

Du skall betala tillämpliga skatter och avgifter som är påförda av statliga eller andra myndigheter eller av flygplatsoperatören i förhållande till din Biljett. När du köper din Biljett kommer du att göras uppmärksam på skatter och avgifter som inte inkluderas i biljettpriset och dessa visas oftast separat på Biljetten.

4.3 Tidsfrist för betalning av biljett m.m.

4.3.1 Vi kan avboka din bokning om du inte har betalt för Biljetten inom den särskilda tidsfrist som bestämts av oss eller av en Auktoriserad Agent.

4.3.2 Vid betalning av en Biljett med kreditkort kommer en behörighetskontroll att utföras. Sådan kontroll utförs via SITA och avser en kontroll av att kortet är giltigt och inte rapporterat förlorat eller stulet samt att tillräckliga medel/kredit finns tillgängligt. Behörighetskontrollen görs i US dollar. Om inga problem uppstår under behörighetskontrollen, kommer ett belopp att reserveras på ditt konto för betalningen av din Biljett. Vänligen notera att beloppet som reserveras kan, beroende på de olika växlingskurser som används i förfarandet, komma att överstiga det överenskomna priset för din Biljett. Det belopp som slutligen dras från/belastar ditt konto kommer givetvis att motsvara det överenskomna biljettpriset. Om det däremot inte finns tillräckliga medel/kredit vid reservationen (som en följd av de olika växlingskurser som används eller annorledes), kommer transaktionen inte att bli bekräftad och din Biljett inte heller bli betald. Vi åtar oss inget som helst ansvar för Skada som du kan åsamkas till följd härav.

4.4 Valuta

Biljettpriser, skatter och avgifter skall betalas i den valuta som vid tidpunkten för betalningen används i det land där Biljetten utfärdas, såvida inte vi eller vår Auktoriserade Agent anger en annan valuta och detta är meddelat vid eller före betalningstillfället (till exempel för att den lokala valutan inte är konvertibel). Vi kan efter eget gottfinnande godta betalning i annan valuta.

 

5. Bokning

5.1 Bokningen

5.1.1 Vi eller vår Auktoriserade Agent tar emot din(a) bokning(ar). Vid begäran kommer vi att skicka dig en bekräftelse på din(a) bokning(ar) antingen med fax, e-mail eller i någon annan skriftlig form.

5.1.2 Det skall uppmärksammas att i enlighet med Tariffen omfattas vissa biljettpriser av villkor som begränsar eller utesluter din rätt att ändra, avboka eller begära återlösen av bokning.

5.2 Placering

Vi kommer att försöka tillmötesgå önskemål om viss stolsplacering, men vi kan inte garantera en viss plats. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller omfördela stolsplaceringar när som helst, även efter ombordstigning på flygplanet. Detta kan vara nödvändigt på grund av drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

5.3 Förnyad bekräftelse av bokning

5.3.1 För vissa efterföljande resor och hemresor gäller att dessa skall bekräftas på nytt inom en särskild tidsfrist. Vi informerar dig om när vi kräver sådan förnyad bekräf- telse och hur denna skall ske. Vi kan komma att avboka efterföljande resor eller hemresa om du inte gör någon förnyad bekräftelse trots att detta är ett krav. Om du däremot meddelar oss att du fortfarande vill resa, och om det finns plats på flyget, kommer vi att återinföra din bokning och transportera dig. Om det inte finns plats på flyget, kommer vi likväl att vidta rimliga åtgärder för att transportera dig till nästa destination eller din slutdestination, med tillämpning av punkt 3.6.3.

5.3.2 Du bör kontrollera vilka krav som gäller avseende förnyad bekräftelse hos de an dra Flygbolag som är involverade i din resa och, om nödvändigt, göra en förnyad bekräftelse hos Flygbolagen i fråga. 

6. Personuppgifter

6.1 Du medger att vi har mottagit dina personuppgifter för att i samband med din resa:

 • utföra bokning,
 • köpa Biljett,
 • erhålla anslutande tjänster (såsom hotellbokning och biluthyrning),
 • utveckla och tillhandahålla tjänster (såsom särskilda hjälpmedel för människor med nedsatt rörlighet, speciella måltider och för uppfyllande av andra särskilda önskemål från våra Passagerare),
 • underlätta immigrations- och ankomstprocedurer, och
 • göra sådana uppgifter tillgängliga för myndigheterna.

För dessa ändamål medger du att vi får behålla och behandla sådana personuppgifter och sända dem till våra egna kontor, Auktoriserade Agent, myndigheter, andra flygbolag och/eller andra som utför ovannämnda tjänster, i länder inom och utanför Europeiska

Ekonomiska Samarbetsområdet. Dina personuppgifter kommer däremot inte utan samtycke att användas för marknadsföringsaktiviteter.

6.2 På din begäran kommer vi en gång per år att förse dig med information avseende bl.a. de uppgifter om dig som vi har tillgång till. För sådan begäran om informa- tion, eller för att få felaktig information rättad, vänligen kontakta oss på följande adress: Bra Sverige AB, Box 37, 201 20 Malmö.

 

7. Incheckning och ombordstigning

7.1 Allmänt

7.1.1 Incheckningsfristerna kan variera mellan olika flygplatser och vi rekommenderar att du informerar dig om aktuella Incheckningsfrister och följer dessa. Din resa kommer att bli smidigare om du avsätter tillräckligt med tid för att följa Incheckn- ingsfristerna. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om du inte följer de angivna Incheckningsfristerna. Incheckningsfristerna för våra flygningar kan erhållas från oss eller vår Auktoriserade Agent.

7.1.2 Du måste vara på plats vid den ”gate” där ombordstigning skall ske senast vid den tidpunkt som angetts av oss eller vår Auktoriserade Agent när du checkade in. Vi kan avboka den plats som reserverats för dig på flygningen om du inte kommer i tid till den ”gate” där ombordstigning skall ske.

7.1.3 Vi är inte ansvariga för några förluster eller utgifter som uppstår till följd av du inte iakttar bestämmelserna i denna punkt 7, såvida vi inte har varit vårdslösa.

8. Nekad Transport och begränsningar i Transport

8.1 Rätt att neka Transport

8.1.1 Vi kan efter eget gottfinnande neka Transport av dig eller ditt Bagage förutsatt att vi har meddelat dig skriftligen att vi efter lämnat meddelande inte vid något tillfälle kommer att transportera dig på någon av våra flygningar. Du kommer i sådant fall att få pengarna tillbaka. Vi kan också neka att transporterna dig eller ditt Bagage om en eller fler av nedanstående omständigheter inträffar eller då vi har anledning att anta att de kan inträffa:

 • om det är nödvändigt att neka Transport för att efterleva Lag;
 • om transporten av dig kan riskera eller påverka säkerheten eller hälsan eller väsentligen påverka trivseln för andra Passagerare eller besättningen;
 • om transporten av ditt Bagage kan nekas i enlighet med punkt 9.4 nedan;
 • om ditt mentala eller psykiska tillstånd, inklusive men inte begränsat till, påverkan av alkohol eller droger samt våldsamt beteende, utgör en risk för dig själv, Passagerare, besättning, eller egendom;
 • om du har uppfört dig opassande på en tidigare flygning och vi har anledning att anta att detta uppförande kan komma att upprepas;
 • om du har vägrat att genomgå säkerhetskontroll enligt punkt 9.5 nedan;
 • om du inte har betalt det gällande biljettpriset eller skatter och avgifter hänförliga till din Biljett, om du vid anmodan inte kan uppvisa det keditkort alternativt betalkort som resan är betald med;
 • om du inte kan uppvisa giltiga resedokument, du försöker komma in i ett land som du är på genomresa eller till vilket du inte har giltiga resedokument, du försöker förstöra dina resedokument under flygningen eller vägrar vid anfordran att överlämna dina resedokument till flygbesättningen mot kvitto på överlämnandet, eller vi annars har anledning att tro att du inte kommer tillåtas resa in i destinationslandet eller något annat land som du reser igenom;
 • om du uppvisar en Biljett som har erhållits olagligen, som har köpts av någon annan än oss eller vår Auktoriserade Agent, som är förfalskad eller anmäld förlo- rad eller stulen;
 • om du inte kan styrka att du är personen som Biljetten är utfärdad till;
 • om du inte har efterlevt de krav som anges i punkt 3.6 ovan beträffande kupong- följd och användning eller uppvisar en Biljett som har ställts ut eller förändrats av andra än oss eller vår Auktoriserade Agent, eller då Biljetten förstörts; eller
 • om du inte följer våra säkerhetsföreskrifter.

 

8.2 Särskild assistans

För Transport av ensamåkande barn, personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, gravida eller andra som behöver särskild hjälp har BRA enligt artikel 4 i Förordning 1107/2006 rätt att vägra godkänna en platsreservation eller neka ombordstigning för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet i de fall detta är nödvändigt för att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav eller om flygplanets storlek eller dess dörrar gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera personen.

 

9. Bagage

9.1 Fritt Bagage

Fritt Bagage är sådant bagage du får ha med dig, utan extra kostnad, förutsatt att de begränsningar som anges på flygbra.se/alltomdinresa iakttas (”Fritt Bagage”).”

9.2 Övervikt

Vid Transport av Bagage måste du betala en avgift för den del av Bagaget som överstiger gränsen för fritt Bagage. Uppgift om denna avgift återfinns i våra bagageregler.

9.3 Föremål som inte är tillåtna som Bagage

9.3.1 Du får inte ta med dig följande som Bagage:

 • föremål som kan utgöra en risk för flygplanet eller personer eller egendom ombord på flygplanet, såsom de som specificerats i Internationella Civila Luftfartsorganisationens (ICAO) Tekniska föreskrifter för säker transport av farligt gods i luftfart, i Internationella Flygtransport Föreningens (IATA) Föreskrift om farligt gods, i Kommissionens förordning (EG) nr 68/2004 av den 15 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemen- samma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd, eller i Våra Föreskrifter;
 • föremål för vilka Transport är förbjudet enligt Lag i något land som flygresan går från, över eller till;
 • djur, med undantag för vad som föreskrivs i punkt 9.9; eller
 • föremål som av oss anses som olämpliga för Transport eftersom de är farliga och osäkra eller olämpliga på grund av deras vikt, storlek, form, innehåll eller karaktär eller är ömtåliga med beaktande av bl.a. den typ av flygplan som skall användas.

9.3.2 Skjutvapen och ammunition för annan användning än vid jakt eller sportutövning är förbjudna för Transport som Bagage. Skjutvapen och ammunition för utövande av jakt och sport kan däremot tillåtas som Incheckat Bagage. Skjutvapen måste vara oladdade, ha säkringen på samt vara tillförlitligt paketerade.

Transport av ammunition är underkastat ICAO:s, IATA:s och EU:s föreskrifter, angivna i punkt 9.3.1 (a).

9.3.3 Vi kan efter eget gottfinnande tillåta vapen i form av antika skjutvapen, svärd, knivar och liknande föremål som Incheckat Bagage, men dessa får inte medföras in i flygplanets kabin.

9.3.4 Det är inte tillåtet att medföra pengar, nycklar, receptbelagda mediciner, juveler, pass och andra identitetshandlingar, ädla metaller, ömtåliga/värdefulla föremål, bristfälligt paketerade varor (t.ex. flaskor), datorer, mobiltelefoner, kameror, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller andra viktiga, stöldbegärliga eller värdefulla föremål i Incheckat Bagage. Särskild utrustning som du inte kan klara dig utan under semestern ska packas i ditt handbagage, vilket du även ansvarar för själv under resan. 

9.3.5 Vi är inte ansvariga för förlust, försening eller skada på föremål som anges i punkterna 9.3.1–9.3.4 och som, trots att det är förbjudet, medförts i ditt incheckade Bagage.

9.4 Rätt att neka Transport

9.4.1 Vi kommer, med undantag för vad som anges i punkterna 9.3.1 (c), 9.3.2 och 9.3.3, att neka transport av Bagage som innehåller de föremål som anges i punkt 9.3.

9.4.2 Vi kan neka att transportera Bagage som, enligt vår uppfattning, innehåller föremål som är olämpliga för Transport med hänsyn till säkerhets- och driftsmässiga aspekter, eller andra Passagerares trivsel. Information avseende vilka föremål som är olämpliga att transportera återfinns i Våra Föreskrifter.

9.4.3 Vi kan neka att transportera Bagage som enligt vår uppfattning inte är ordentligt och säkert paketerat i lämplig förpackning eller väska.

9.4.4 Om vi inte har kommit överens i förväg om Transport av Bagage överstigande fritt Bagage, kan vi transportera sådant Bagage på ett senare flyg utan skyldighet att ersätta dig för förseningen.

9.5 Rätt till visitering

9.5.1 Av säkerhetsskäl kan du bli ombedd att låta dig visiteras och undersökas av säk erhetsdetektor samt att låta oss undersöka och röntga ditt Bagage. Vi undersöker normalt ditt Bagage i din närvaro. Om du inte finns tillgänglig kan emellertid ditt Bagage bli undersökt i din frånvaro.

9.5.2 Vi kan neka dig och ditt Bagage Transport om du inte följer en anmodan avseende visitering och undersökning enligt punkt 9.5.1 ovan.

9.5.3 Om en visitering eller undersökning åsamkar dig Skada eller om en undersökning eller röntgen orsakar Skada på ditt Bagage, är vi inte ansvariga för sådan Skada såvida inte denna beror på vårt fel eller försummelse.

9.6 Incheckat Bagage

9.6.1 När du lämnar ditt Bagage till oss för incheckning kommer vi att ta hand om och utfärda en Bagageetikett för varje enskilt Incheckat Bagage.

9.6.2 Incheckat Bagage måste bära ditt namn och adress, eller annan personlig identifikation.

9.6.3 När det är möjligt kommer Incheckat Bagage, som inte överstiger tillåtet fritt Bagage, att transporteras på samma flygplan som du, såvida vi inte av säkerhets- eller driftsmässiga skäl bestämmer att transportera det med ett annat flyg. Om ditt Incheckade Bagage transporteras med ett senare flyg kommer vi att leverera det till dig såsom överenskommits, såvida inte Lag kräver att du är närvarande vid tulldeklarationen eller av någon annan anledning. Vid försening av ditt Incheckade Bagage på grund av den åtskilda Transporten gäller bestämmelserna i artikel 19 och 22 i Montrealkonventionen.

9.7 Handbagage

9.7.1 Vi har reglerat den högsta tillåtna dimensionen och vikten för Handbagage.

Handbagage måste vidare få plats under sätet framför dig eller i ett stängt förvaringsutrymme i flygplanets kabin. Om ditt Handbagage inte kan förvaras på detta sätt, väger mer än vad som är tillåtet eller anses som farligt av någon anledning måste det transporteras som Incheckat Bagage. Föreskrifter om Handbagage återfinns på flygbra.se/alltomdinresa. Vänligen observera att reglerna för Handbagage kan variera mellan olika flygbolag.

9.7.2 Föremål som inte är lämpade för Transport i flygplanets lastutrymme (som t.ex. ömtåliga musikinstrument) och som inte uppfyller kraven i punkt 9.7.1 ovan, kommer endast att accepteras för Transport i kabinen om du har meddelat oss detta i förväg och vi har gett tillstånd till sådan transport. Du kan komma att behöva betala en extra avgift för denna tjänst.

9.8 Avhämtning och utlämning av Incheckat Bagage

9.8.1 Du måste, såvida inte punkt 9.6.3 är tillämplig, avhämta Incheckat Bagage så snart som det har gjorts tillgängligt vid din destination eller ditt Resuppehåll. Skulle du inte avhämta det inom rimlig tid kan vi komma att kräva en avgift för förvaringen. Avhämtas inte ditt Incheckade Bagage inom tre (3) månader från tidpunkten då det gjordes tillgängligt kan vi göra oss av med det utan något ans var gentemot dig.

9.8.2 Endast innehavaren av Bagagekvittot och Bagageetiketten är berättigad att få Incheckat Bagage utlämnat, såvida inte punkt 9.8.3 är tillämplig.

9.8.3 Kan inte en person som gör anspråk på Incheckat Bagage uppvisa Bagagekvittot och identifiera Bagaget med hjälp av en Bagageetikett kommer vi att lämna ut sådant Bagage till vederbörande endast om att han eller hon på annat sätt kan styrka, till vår belåtenhet, hans eller hennes rätt till Bagaget.

9.9 Djur

9.9.1 Om vi accepterar transport av djur är följande bestämmelser tillämpliga:

9.9.2 Du måste alltid se till att djuret, såsom hundar och katter har en lämplig bur och giltigt hälso- och vaccinationsintyg, införseltillstånd och andra dokument som krävs av det land du reser genom eller till. Finns inte detta kommer djuret inte att transporteras.

9.9.3 Då du har tillstånd att transportera djur som Bagage kommer dessa tillsammans med sin bur och mat inte att anses som en del av det Bagage som du fritt kan ta med dig utan skall istället anses som övervikt av Bagage, för vilken du är skyldig att betala tillämplig avgift.

9.9.4 Ledarhundar tillsammans med burar och mat som åtföljer Passagerare med handikapp kommer att transporteras kostnadsfritt utöver fritt Bagage.

9.9.5 När en Transport inte är underkastad ansvarsreglerna i Förordningen är vi inte ansvariga för skada på eller förlust av ett djur som vi accepterat att transportera eller för ett sådant djurs sjukdom eller dödsfall, såvida vi inte har agerat vårdslöst.

9.9.6 Vi tar inte något ansvar för djur som saknar nödvändiga utförsel- eller införseltill- stånd, hälsointyg eller andra dokument för inresa till eller resa genom något land, stat eller territorium och personen som medför djuret skall ersätta oss för alla böter, kostnader, förluster eller betalningsskyldigheter som skäligen kan komma att påföras eller drabba oss som en följd därav.

9.9.7 Bestämmelser angående Transport av djur återfinns på www.flygbra.se/alltomdinresa.

 

10. Tidtabeller, förseningar och inställda flyg

10.1 Tidtabeller

10.1.1 Flygtiderna i tidtabellerna kan ha ändrats mellan tabellens utgivningsdatum och det aktuella datumet för din resa.

10.1.2 Innan vi accepterar din bokning kommer vi eller vår auktoriserade agent att meddela dig den planerade flygtiden, och denna flygtid kommer att anges på din biljett. Om vi behöver ändra den planerade flygtiden efter utfärdandet av din biljett kommer vi eller agenten meddela dig via de kontaktuppgifter du har uppgivit i samband med bokningstillfället. Om du inte godtar vår nya flygtid är det viktigt att du återkommer inom den angivna tidsramen som angetts i samband med information om tidtabellsförändringen. Om du väljer att inte återkomma inom tidsramen, förutsätter vi att du godtagit din nya flygtid. Om ändringen är mer än tre timmar från den ursprungliga flygtiden och om vi inte kan boka om dig till ett annat flyg som du godtar, kan du vara berättigad till återlösen eller skadestånd i enlighet med punkt 11.2.

10.2 Inställda flyg, ändrad flygrutt, förseningar etc.

10.2.1 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika förseningar vid Transport av dig och ditt Bagage. För att leva upp till detta och för att undvika att ställa in en flygning kan vi i speciella fall vara tvungna att låta flygningen ombesörjas på vårt uppdrag av ett annat flygbolag och/eller flygplan.

10.2.2 Om ett flyg blir inställt, avviker från tidtabellen eller inte landar på den avtalade destinationen, har du rätt till assistans och kompensation enligt artikel 5-7 och 9 i Förordning 261/2004. I de fall du enligt hänvisning i artikel 5 eller 6 har rätt till återbetalning eller ombokning regleras detta på det sätt som anges i artikel 8.

10.2.3 Ansvarbestämmelserna i punkten 15.4 skall också gälla för händelser beskrivna i punkt 10.2.2.

10.2.4 Vi har inget ansvar för anslutningsflyg eller vidareresa som är helt okänd för BRA, såvida du inte har köpt ett anslutningsflyg i vårt linjenät. I händelse av att vi är ansvariga för en missad anslutning kommer vi ersätta dig enligt det som anges i punkt 10.2. 

 

11. Återlösen

11.1 Personer berättigade till återlösen

11.1.1 Vi kommer att återlösa en Biljett eller en oanvänd del därav i enlighet med Tariffen, enligt följande:

11.1.2 Återbetalning kommer mot uppvisande av tillfredställande bevis för sådan betalning att ske till den person som har betalt för Biljetten.

11.1.3 Förutom vid förlust av Biljett, kommer återlösen endast att ske om Biljetten och alla oanvända Flygkuponger återlämnas till oss.

11.2 Återlösen

11.2.1 Skulle du vara berättigad till återlösen av din Biljett av andra skäl än de som anges i punkt 11.1 skall beloppet som skall återbetalas vara:

 • om ingen del av Biljetten har använts, ett belopp som uppgår till det erlagda biljettpriset, med avdrag för rimlig service- eller avbokningsavgift; eller
 • om en del av Biljetten har använts, ett belopp som inte är lägre än skillnaden mellan det erlagda biljettpriset och det tillämpliga biljettpris för resa mellan de platser som Biljetten har använts, med avdrag för rimlig service- eller avbokningsavgift.
 • den förlorade Biljetten, eller del därav, inte har utnyttjats, återbetalats eller ersatts (med undantag för utnyttjande, återbetalning eller ersättande till tredje man på grund av försumlighet); och
 • personen som återbetalningen görs till åtar sig, på av oss föreskrivet sätt, att åter- betala det erhållna beloppet vid svikligt förfarande och/eller i den utsträckning som den förlorade Biljetten eller delar av den används av tredje man (förutom då det svikliga förfarandet eller tredje mans användande berodde på vår vårdslöshet).

11.3 Rätt att neka återlösen

11.3.1 Vi kan neka återlösen när begäran härom sker efter det att Biljettens giltighetstid har gått ut.

11.3.2 Vi kan neka återlösen av en Biljett som har visats upp för oss eller för en myndighet som bevis för din avsikt att lämna landet, såvida du inte, till vår tillfredsställelse, visar att du har tillstånd att stanna kvar i landet eller att du kommer att lämna landet med ett annat Flygbolag eller med ett annat transportmedel.

11.4 Återbetalning

11.4.1 Återbetalning kommer att ske i enlighet med Lagen i det land där Biljetten ursprungligen utfärdades och där återbetalningen görs. Vi kommer dock som huvudregel att utföra återbetalning på samma sätt och i samma valuta som vid köpet av Biljetten, såvida inte annat överenskommits eller detta strider mot vad som anges ovan.

11.4.2 Frivilligt återlösen kommer endast att göras av det Flygbolag som ursprungligen utfärdade Biljetten eller av dess Auktoriserade Agent.

 

12. Uppförande ombord på flygplanet

12.1 Allmänt

Om du uppför dig ombord på flygplanet på ett sätt som sätter flygplanet eller någon person eller egendom i fara eller hindrar besättningen i dess utövande av sina plikter eller vägrar följa besättningens instruktioner beträffande, inklusive men inte begränsat till, rökning, alkohol- eller drogintagning, eller uppför dig på ett sätt som medför olägenhet, besvär eller skada för andra Passagerare eller hos besättningen, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser vara nödvändiga för att hindra fortsatt sådant beteende, inklusive användande av tvång. Du kan bli ombedd att stiga av flygplanet och nekas fortsatt Transport, och du kan även bli åtalad för förseelser begångna ombord på flygplanet. Dessutom ska du på begäran ersätta oss för alla kostnader och/eller förluster som vi ådragit oss i samband med sådant uppförande av dig.

12.2 Fotografera och filma ombord

Det är endast tillåtet att fotografera och filma ombord när det är möjligt att skydda och säkerställa de fotograferade personernas rättigheter, främst med avseende på rätten till integritet. Det kan vara förbjudet att fotografera och filma även annat än personer ombord, besättningen har rätt att ge anvisningar om när dessa förhållanden råder, som då ska följas. Se möjliga påföljder under punkt 12.1 i våra allmänna villkor.

12.3 Elektronisk utrustning

Vi kan av säkerhetsskäl förbjuda eller begränsa användningen ombord på flygplanet av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara radioapparater, CD-spelare, elektroniska spel eller sändarutrustning, inklusive bland annat radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Användande av hörapparater och pacemakers är tillåtet.

 

13. Överenskommelser om andra tjänster

13.1 Tredje part

Om vi ingår avtal för dig med en tredje part avseende andra tjänster än flygtransport eller om vi utfärdar en biljett eller värdekupong för transporter eller tjänster som inte utgör flygtransport och som skall utföras av tredje part (såsom hotellreservationer eller biluthyrning) uppträder vi endast som ditt ombud. I sådant fall skall den tredje partens villkor gälla och vi skall inte ha något som helst ansvar vad gäller en sådan överenskommelse, med undantag för ansvar som beror på försummelse från vår sida vid organisering av dessa tjänster. I sådant fall skall de bestämmelser och begräsningar avseende vårt ansvar som följer av punkt 15 tillämpas.

13.2 Landtransport

Om vi hjälper dig med landtransport, skall landtransportörens villkor gälla och vi skall inte ha något ansvar för sådan transport, förutom ansvar som beror på försummelse från vår sida vid organisering av denna. I sådant fall skall de bestämmelser och begräsningar avseende vårt ansvar som följer av punkt 15 tillämpas.

14. Administrativa formaliteter

14.1 Allmänt

14.1.1 Du ansvarar för anskaffandet av alla nödvändiga resehandlingar och visum, och för efterlevandet av Lagar och övriga bestämmelser i de länder som du flyger från, till eller är på genomresa.

14.1.2 Vi är inte ansvariga för de konsekvenser som kan drabba Passageraren då han eller hon inte har anskaffat sådana handlingar eller visum eller inte åtföljt sådana Lagar eller andra bestämmelser.

14.2 Resehandlingar

Innan resan måste du visa upp alla utrese- eller inresetillstånd, hälsointyg och andra handlingar som krävs enligt Lag eller andra bestämmelser i de aktuella länderna och tillåta oss att ta och behålla kopior av dessa. Vi förbehåller oss rätten att neka Transport om du inte följer dessa bestämmelser, om dina resehandlingar inte verkar vara i ordning eller om du inte tillåter oss att kopiera sådana handlingar.

14.3 Nekad inresa

Om du nekas inresa till något land är du är skyldig att betala de böter och avgifter som åläggs oss av regeringen eller någon annan berörd myndighet samt kostnaden för att transportera dig från landet. Det erlagda biljettpriset för Transporten fram till platsen där du nekades inresa kommer inte att återbetalas av oss.

14.4 Passagerares ansvar för böter, kostnader m.m.

Om vi förpliktas att betala böter eller ådrar oss några utgifter på grund av att du underlåter att följa Lag eller andra bestämmelser i berörda länder eller inte kan uppvisa ett efterfrågat dokument, skall du på begäran ersätta oss för erlagt belopp eller för åsamkade utgifter, förutom då dessa utgifter åsamkats av vår försumlighet. För att täcka sådana utgifter och utlägg har vi rätt att avräkna och/eller kvitta dessa mot outnyttjade resor som omfattas av din Biljett eller mot andra dig tillhöriga tillgångar som vi har i vår besittning.

14.5 Tullinspektion

Om det krävs skall du vara närvarande när tullen eller tjänstemän från någon annan myndighet inspekterar ditt Bagage. Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som orsakas dig vid en sådan inspektion eller genom din underlåtelse att närvara vid en inspektion.

14.6 Säkerhetskontroll

Du skall genomgå sådan säkerhetskontroll som utförs av myndighet, flygplatspersonal, av oss eller något annat Flygbolag.

15. Ansvar

15.1 Allmänt

15.1.1 Transport enligt dessa Allmänna Villkor omfattas av ansvarsbestämmelserna i Förordningen, som genomför de relevanta bestämmelserna i Montrealkonven- tionen avseende lufttransport av passagerare och deras bagage.

15.2 Personskada

15.2.1 Vårt ansvar för Skada på Passagerare skall regleras i enlighet med Montrealkon- ventionen.

15.2.2 För Skada på Passagerare som inte överstiger etthundratrettontusenetthundra (113.100) SDR skall vi inte avvisa eller begränsa vårt skadeståndsansvar. Vi skall inte heller avvisa eller begränsa vårt skadeståndsansvar mot en Passagerare för Skada som överstiger 113.100 SDR, förutsatt att vi inte kan bevisa att Skadan inte vållats av vår eller våra anställdas eller uppdragstagares vårdslöshet eller oriktiga handling eller underlåtenhet.

15.2.3 Vid Skada på en Passagerare skall vi utan dröjsmål, och under alla omständigheter senast femton (15) Dagar efter det att den skadeståndsberätti- gade fysiska personens identitet fastställts, göra sådana förskottsutbetalningar som kan behövas för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov i proportion till vederbörandes lidande. Vid dödsfall skall denna förskottsutbetalning inte un- derstiga sextontusen (16.000) SDR per Passagerare.

15.2.4 En förskottsutbetalning i enlighet med punkt 15.2.3 ovan skall inte utgöra ett erkännande av skadeståndsansvar för oss och får avräknas mot eventuella belopp som senare kan komma att betalas ut med anledning av vårt ansvar. En förskottsutbetalning skall inte återbetalas förutom i de fall då vi bevisar att Skadan orsakades helt eller delvis av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller under- låtenhet av Passageraren eller den som begär ersättning eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt, eller om den person som mottagit förskottsutbetalningen inte var en person som hade rätt till ersättning.

15.2.5 Med undantag för vad som anges i punkterna 15.2.1 och 15.2.2 förbehåller vi oss rätten till alla ansvarsbegränsningar eller ansvarsfriskrivningar i Förordningen eller i någon Lag beträffande anspråk för personskada. Vi förbehåller oss också rätten till regressanspråk mot tredje man.

Tidsfrist för åtgärder
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flygplanet, eller från den dag då flygplanet skulle ha ankommit.

15.3 Skada på och försening av Bagage

15.3.1 Vi ansvarar inte för Skada på Incheckat Bagage i den mån Skadan orsakats av det Incheckade Bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det Incheckade Bagaget. Vårt ansvar kan upphöra eller minska om försumlighet från dig bidragit till, eller orsakat, skadan/förseningen.

15.3.2 Vi ansvarar endast för Skada på Handbagage om vi eller våra anställda elleruppdragstagare orsakat sådan Skada genom fel eller försummelse.

15.3.3 Vi ansvarar endast för Skada som orsakats på grund av försenad Transport av Bagage om vi och, i förekommande fall, våra anställda eller uppdragstagare inte har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika Skada. Vi skall inte vara ansvariga om det varit omöjligt att vidta sådana åtgärder.

15.3.4 Vid Skada på och/eller vid försenad transport av Bagage är vårt ansvar begränsat till 1.131 SDR per Passagerare.

15.3.5 Om det visar sig att Skada har orsakats av en handling eller underlåtenhet från BRAs sida med avsikt att orsaka Skada eller att Skada orsakats genom vårdslöshet med vetskap att Skada sannolikt skulle uppkomma, så skall begränsningarna i punkt 15.3.4 inte gälla, dock under förutsättning att när det gäller handling eller underlåtenhet av en anställd eller representant, den anställde eller representanten handlade inom ramen för sin anställning.

15.3.6 När det gäller Incheckat Bagage kan du mot en extra avgift, dock inte senare än i samband med incheckning, särskilt ange det intresse som är knutet till transporten av ditt Incheckade Bagage till destinationen. I sådant fall skall vårt ansvar vara begränsat till det däri högre angivna värdet. Vår Tariff för sådan särskild anmälan återfinns under punkt 21 i detta dokument.

15.3.7 BRA ansvarar för Incheckat Bagage som skadats, förlorats eller förstörts i den mån och på det sätt som följer av artikel 17.2 i Montrealkonventionen.

15.3.8 Vi skall inte ha något som helst ansvar för Skada på föremål som inte är tillåtna att medföra som Incheckat Bagage enligt punkt 9.3, inklusive till exempel ömtåliga föremål, föremål som är värdefulla som t.ex. pengar, juveler, ädla met aller, datorer, elektroniska apparater, värdehandlingar, värdepapper, affärsdokument eller identitetshandlingar. Detta villkor omfattar inte handbagage.

15.3.9 Vi ansvarar inte för skador på handbagage, såvida in vi, våra tjänstemän eller återförsäljare har begått något fel.

15.3.10 Vi förbehåller oss alla rättigheter att gentemot eventuell skada eller förlust, som kan uppstå till följd av felaktig information som finns på vår hemsida. 

15.3.11 Vi försening av bagage när du befinner dig på din hemort utgår ingen ersättning från BRA. Om bagaget sedermera kommer att klassas som Förlorat (efter 21 dagar) utgår ersättning därefter. Ingen ersättning för Incheckat bagage i punkterna 9.3 kommer att utgå och åldersavdrag kan komma att göras. 

15.3.12 Vid försening av bagage när du inte befinner dig på din hemort utgår ersättning för de mest nödvändiga artiklarna. Ingen ersättning för artiklar som omfattas, men ej nödvändigt begränsas till, enligt punkt 9.3 kommer att utgå. Vid inköp av märkesartiklar kommer ett avdrag på 50% av inköpspriset att göras, då du serdermera behåller inköpta artiklar. Kvittounderlag för inköpta artiklar ska kunna uppvisas. 

15.4 Försening av Passagerare

Vi är ansvariga för skador till följd av försening av passagerare och bagage. BRA ska dock inte vara skyldiga att betala kompensation enligt artikel 7 i Förordning 261/2004, om BRA i enlighet med artikel 5.3 kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. I händelse av förlust pga. försenad transport av personer är ansvaret begränsat till 4694 SDR, jfr Montrealkonventionen.

15.5 Ansvarsbegränsning

15.5.1 Vårt ansvar för Skada enligt denna punkten 15 skall reduceras om vi bevisar att Skadan orsakades helt eller delvis av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av Passageraren eller den som begär ersättning eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt.

15.5.2 Vi är endast ansvariga för Skada som uppkommer vid ombordstigning, under flygtransport och vid avstigning. Vi kommer endast att vara ersättningsskyldiga för skada som uppstår under transport på flygningar eller flygsegment där vår flygbolagskod anges i rutan ”Carrier” på biljetten för denna flygning eller detta flygsegment och/eller flygningen eller flygsegmentet genomförs av oss.

Om en annan transportör genomför flygningen har du rätt att framföra ett klago mål eller göra anspråk på skadestånd mot antingen oss eller den andra trans- portören. När det gäller incheckat bagage får du framställa ett anspråk mot den första eller sista transportören.

15.5.3 Vi ansvarar inte för Skada som beror på att vi följer Lag, eller att du inte iakttar någon Lag.

15.5.4 Vårt ansvar skall vara begränsat till skadeersättning för sådana styrkta förluster och kostnader som i enlighet med Förordningen berättigar till ersättning. Detta gäller även ideell skada.

15.5.5 Transportavtalet, inklusive dessa Allmänna Villkor och ansvarsfriskrivningar eller ansvarsbegränsningar, gäller i samma utsträckning för vår Auktoriserade Agent, anställda eller representanter som för oss. Det totala belopp som kan erhållas från oss och från sådana Auktoriserade Agenter, anställda och representanter och andra personer skall inte överstiga det belopp som utgör vår eventuella ansvarsbegränsning. 

16. Tidsfrister för anspråk

16.1 Reklamation

16.1.1 Såvida du inte kan bevisa det motsatta, anses Bagaget utlämnat i gott skick och i enlighet med transportavtalet när innehavaren av Bagagekvittot tagit emot Bagaget utan att framföra något klagomål.

16.1.2 Om du vill reklamera en Skada på Incheckat Bagage måste du meddela oss detta så snart du upptäcker Skadan och senast inom sju (7) Dagar från mottagandet av Bagaget. Bagagetagg som sitter kvar på bagaget är ett krav för att reklamation ska tas emot, då skadan i annat fall inte kan härledas till BRA. Om du vill framföra anspråk på grund av försenat Incheckat Bagage måste du meddela oss detta inom tjugoen (21) Dagar från det att Bagaget ställts till ditt förfogande.

16.1.3 Om du vill framföra anspråk på grund av försening av dig som Passagerare bör du meddela oss detta så fort som möjligt från det datum då du anlände till destinationsorten, eller från det datum då flygplanet var planerat att anlända, dock senast inom 2 månader från ankomstdatum för rätt till EG261/2004.

16.1.4 Reklamation enligt punkterna 16.1.2 och 16.1.3 ska vara skriftlig och inlämnad enligt tidsfristen i punkt 16.1.2 samt 16.1.3. Det är passageraren som ska bevisa att reklamation gjorts på rätt sätt och i rätt tid. 

16.2 Preskription

Ansökan om rätten till ersättning bör inkomma snarast efter ankomstdagen till destinationsorten, eller från det datum då flygplanet var planerat att anlända, eller det datum då Transporten upphörde. Alla rättigheter till ersättning för skada eller försening förfaller om talan inte väcks inom två (2) år från dagen för ankomstdatum, eller från dagen då planet anlände eller från den dag då transporten avbröts. Beräkning av tidsfrister för rättsliga förfaranden föreskrivs av lagstadgade regler i det land där det rättsliga förfarandet väcks. 

 

17. Nekad ombordstigning

17.1 Allmänt

17.1.1 Erfarenheten säger att ett stort antal personer som bokat resa inte inställer sig vid resans avgång. Mot bakgrund av denna erfarenhet kan vi komma att ta emot fler bokningar än det finns plats för på flygplanet i syfte att utnyttja tillgängliga platser på bästa möjliga sätt.

17.1.2 Vid överbokning enligt ovan kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att hitta personer som frivilligt avstår sin bokning på den aktuella flygningen. Vi kommer vidare att ta hänsyn till intressen hos Passagerare som måste få företräde till om- bordstigning på grund av legitima skäl, exempelvis handikappade personer och ensamåkande barn.

17.2 Ersättning

17.2.1 Om du nekas ombordstigning på en flygning med oss på grund av överbokning, trots att du har en bekräftad bokning, en giltig biljett och har kommit till incheckningen före Incheckningsfristens slut, är du berättigad till ersättning i enlighet med förordning EG261/2004. Sådan ersättning omfattar bland annat ekonomisk kompensation eller annan kompensation som du och BRA kommer överens om. Förutom detta kommer vi att kompensera dig för skäliga utgifter för boende, mat, telefon- samtal och faxmeddelande på grund av den nekade ombordstigningen medan du väntar på alternativ transport. Vår ersättningspolicy återfinns i Allt om resan.

18. Övriga bestämmelser

Övriga bestämmelser som reglerar ensamåkande barn, gravida och sjuka passagerare, begränsningar för användningen av elektroniska apparater och föremål, transport av vissa farliga föremål samt rökning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker ombord återfinns på www.flygbra.se/alltomresan.

19. Tolkning

Rubriken till varje punkt i dessa Allmänna Villkor är endast till för att göra dokumentet mer användarvänligt och skall inte användas vid tolkning av texten.

20. Ändringar

Ändringar eller tillägg till dessa Allmänna Villkor eller Våra Föreskrifter kan endast göras skriftligen av oss eller av vår Auktoriserade Agent.